top of page

Contact 

't Vlinderhuis

Nancy Seerden

Op de Berg 1

6071 BV Swalmen

Tel. 06-45524403 

vlinderhuisnancy@gmail.com

KvK nr 14129035

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming​

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
    ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

  • Ik als enige toegang heb tot de gegevens in je dossier.

  • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 

Een klein deel van je gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, bijv; om een factuur op te stellen of om een afspraak te maken.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en je toestemming vragen.

 

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

't Vlinderhuis

Natuurgeneeskunde, Massage, Coaching

Op de Berg 1

6071BV Swalmen

Volg me op

  • Facebook
  • Instagram

't Vlinderhuis
Op de Berg 1, 6071BV Asselt-Swalmen
Nancy 06-45524403 vlinderhuisnancy@gmail.com

©2021 't Vlinderhuis,Natuurgeneeskunde-Massage-Coaching

bottom of page